Asia Region

  • 2015Gintech Energy Corporation-Chemical Dispense System Turnkey Project (Thailand)
  • 2017Huali Microelectronics Corporation Chemical Dispense System Turnkey Project (Shanghai, PRC) (Plant II)
  • 2018SDP-GZ Corporation Chemical Dispense System Turnkey Project (Guangzhou)
  • 2018XMC-Wuhan Xinxin Semiconductor 12“ Phase II Chemical Dispense System Turnkey Project (Wuhan)
  • 2019SDP-SDP-GZ Corporation Expansion Project (Guangzhou)